تبلیغات

قهرمانی هست there is a hero

اگردرون قلبت را بنگری if you look inside your heart

چرا باید you don`t have tobe afraid

از آنچه که هستی بترسی of what you are

پاسخ را خواهی یافت there`s an answre

اگر به روحت نزدیک شوی if you reach into your soul

حزن آشنایت and the sorrow that you know

پر می کشد will melt away

.

آنگاه قهرمانی سر می رسد and then the hero comes along

که توان ادامه دادن دارد with the strength to carry on

وتو ترسهایت را کنار خواهی گزاشت and you cast your fears aside

و می دانی که بقا خواهی داشت and you know can survive

پس هرگاه احساس نا امیدی کردی so when you feel like hope is gone

درونت را بنگر و قوی باش look inside you and be strong

و سرانجام حقیقت را خواهی دید شدی and you finally see the truth

که قهرمانی در تو نهفته است that the hero lies in you

.

راهی است طولانی it`s along road

آنگاه که به تنهایی با دنیا رو برو می شوی when you face the world alone

کسی نیست که دست یاری no one reaches out a hand

به سویت دراز کند for you to hold

عشق را می توانی بیابی you can find love

اگر در درونت کاوش کنی if you search within your self

احساس تهی بودنت and the emptiness you felt

رخت بر خواهد کشید will disappear

.

آنگاه قهرمانی سر می رسد and then the hero comes along

که توان ادامه دادن دارد with the strength to carry on

وتو ترسهایت را کنار خواهی گزاشت and you cast your fears aside

و می دانی که بقا خواهی داشت and you know can survive

پس هرگاه احساس نا امیدی کردی so when you feel like hope is gone

درونت را بنگر و قوی باش look inside you and be strong

و سرانجام حقیقت را خواهی دید شدی and you finally see the truth

که قهرمانی در تو نهفته است that the hero lies in you

.

خدا می داند lord knows

که رسیدن به رویاهایت دشوار است dreams are hard to follow

اما نگزار کسی رویاهایت but don`t let anyone

را از تو بگیرد tear them away

استوار باش hold on

فردایی هست there will be tomorrow

به موقع in time

راهت را خواهی یافت you`ll find away

.

آنگاه قهرمانی سر می رسد and then the hero comes along

که توان ادامه دادن دارد with the strength to carry on

وتو ترسهایت را کنار خواهی گزاشت and you cast your fears aside

و می دانی که بقا خواهی داشت and you know can survive

پس هرگاه احساس نا امیدی کردی so when you feel like hope is gone

درونت را بنگر و قوی باش look inside you and be strong

و سرانجام حقیقت را خواهی دید شدی and you finally see the truth

که قهرمانی در تو نهفته است that the hero lies in you