تبلیغات

هر زمان به دوستی نیاز داشتی

anytime you need a friend

اگر تنها هستی

if you`re lonely

و به دوستی نیاز داری

and need a friend

و بنظر می زسید مشکلات

and troubles seem like

پایان نمی پزیرند

they never end

فقط حفظ باورها را بخاطر داشته باش

just remember to keep the faith

وعشق برای روشن نمودن راه آنجا خواهد بود

and love will be there to light the way

هر زمان به دوستی نیاز داشتی

any time you need a friend

من اینجا خواهم بود

i will be here

تو هیچگاه تنها نمی مانی

you `ll never alone again

پس نترس

so dont fear

حتی اگر فرسنگها دور شدی

even if you are miles away

من در کنارت هستم

i`m by your side

پس تو هرگز تنها نمی مانی

you` ll never be alone again

عشق به آن سرو سامان خواهد داد

love will make it allright

هنگامی که سایه ها نزدیک می شوند

when the shadow are closing in

و روحت خدشه می یابد

and your spirit diminishing

فقط بخاطر داشته باش تنها نیستی

just remember your not alone

وعشق آنجا خواهد بود

and love will be there

تا به خانه راهنمایت کند

to guide you home

تنها اگر مرا باور کنی

if you are beleive in me

تو را برای همیشه دوست میدارم

i will love you endlessly

دستم را بگیر

take my hand

مرا به قلبت راه بده

take me into your heart

تا برای همیشه آنجا باشم

i`ll will be there for ever baby

هرگز نخواهم رفت

i won`t let go

وهرگز اجازه رفتن نخواهم داد

i`ll never let go

هر زمان به دوستی نیاز داشتی

any time you need a friend

من اینجا خواهم بود

i will be here

پس نترس

so dont you fear

حتی اگر فرسنگها دور شدی

if you even mailes away

من در کنارت هستم

i m by you`er side

و تو هرگز تنها نمی مانی

and you never lonely again

همه چیز رو به راه است

its allright

همه چیز رو به راه است

its allright